Micromobilitatea în orașe care merită „trăite”

Parchezi și tu cum poți?
Discuția o găsești aici.

--

--

Platformă de tip PaaS (Platform as a Service) dezvoltată pentru eficientizarea și digitalizarea transportului public din Romȃnia. www.tranzy.ro

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tranzy

Tranzy

Platformă de tip PaaS (Platform as a Service) dezvoltată pentru eficientizarea și digitalizarea transportului public din Romȃnia. www.tranzy.ro