Comunitate în mobilitate

  1. Fapte, nu doar vorbe! E nevoie de intenții clare din partea autorităților și orientarea eforturilor spre rezultate. Cetățenii se demotivează când rezultatele promise nu apar, mai ales atunci când poate ei au avut rol participativ în sesizare și soluționare. Și fără jocuri de ping pong cu probleme, sesizări sau propuneri pasate de la o instituție la alta până ajung să fie uitate complet în inbox sau dosărel.

--

--

Platformă de tip PaaS (Platform as a Service) dezvoltată pentru eficientizarea și digitalizarea transportului public din Romȃnia. www.tranzy.ro

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tranzy

Tranzy

Platformă de tip PaaS (Platform as a Service) dezvoltată pentru eficientizarea și digitalizarea transportului public din Romȃnia. www.tranzy.ro